Níže uvedené obchodní podmínky (dále jen “OP”) upravují vztah mezi Poskytovatelem obchodní společností Svět Radovánek s.r.o., se sídlem Kurzova 2222/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 055 12 981, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 263907, provozující internetový portál www.svetradovanek.cz (dále jen “Poskytovatel”) a Objednatelem nebo příjemcem, který není totéž osobou jako Objednatel. Pro Objednatele i příjemce platí stejné právní vztahy ve vztahu k Poskytovateli, vyjma článku 6 odstvavec 2.

Čl.1 - Definice pojmů

 1. Objednatelem se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která má právo využívat služeb Poskytovatele na základě kupní smlouvy.
 2. Příjemcem služby je osoba, která má právo na základě kupní smlouvy čerpat zážitek nebo třetí osoba, na kterou bylo toto oprávnění (čerpat zážitek) převedeno.
 3. Poskytovatelem je společnost Svět Radovánek s.r.o., která přímo nebo prostřednictvím dodavatele poskytuje služby.
 4. Dodavetelem je osoba poskytující Poskytovateli služby určené třetím osobám.
 5. Službou (dále také zážitkem) se rozumí veškeré produkty nabízené na internetovém portálu www.svetradovanek.cz.
 6. Objednávkou na stránkách www.svetradovanek.cz se rozumí vyplnění internetového formuláře, určeného k zakoupení zážitku, a jeho odeslání Poskytovateli.
 7. Zážitkový certifikát (dále také poukázka nebo poukaz) má následující náležitosti, a to název zážitku, kód umožňující jeho čerpání a datum platnosti.
 8. Univerzální zážitkový certifikát má následující náležitosti, a to přesně danou hodnotu částky, kterou lze maximálně čerpat, kód umožňující jeho čerpání a datum platnosti.

Čl.2 - Předmět smlouvy

 1. Předmětem smlouvy je poskytnutí služeb nebo zajištění dodání služeb popsaných ve smlouvě (objednávce) Objednateli za předem stanovenou kupní cenu, kterou je Objednatel povinen uhradit ve stanovené lhůtě.

Čl.3 - Kupní smlouva

 1. Objednatel uzavře kupní smlouvu s Poskytovatelem prostřednictvím internetového portálu, pomocí telefonické komunikace nebo e-mailem.
 2. Kupní smlouva mezi Poskytovatelem a Objednatelem je uzavřena v okamžiku potvrzení Poskytovatelem o přijetí objednávky.
 3. V případě uzavření smlouvy na základě telefonické komunikace nebo prostřenictvím internetového portálu je potvrzení o přijetí zasláno Objednateli pomocí e-mailu.

Čl.4 - Kupní cena

 1. Kupní cena uvedená v objednávce je platná, neměnná a konečná. V případě požadavku doručení na předem určenou adresu bude k ceně zážitku připočtena cena dopravy. V případě zvolení dárkového balení bude k ceně zážitku připočtena částka uvedená v objednávce. Cena dopravy i dárkového balení bude obsažena v souhrnu objednávky.
 2. V kupní ceně není zahrnuta doprava osob na místo konání zážitku ani žádné další služby, které nejsou součástí zážitku.
 3. Celkovou čásku za služby je možné uhradit pouze následujícími způsoby, a to bankovním převodem, platbou online nebo Poskytovatlem akceptovanými benefity. Při platbě bankovním převodem nese náklady transakce Objednatel.
 4. Celkovou částku je nutno uhradit v době určené pro její splatnost.
 5. Kupní smlouva je naplněna v okamžiku vyčerpání zážitku nebo uplynutí platnosti poukazu.

Čl.5 - Doručení

 1. Objednávka bude expedována nejpozději do 3 pracovních dnů od evidence platby na účtu. 115-3408740217/0100, pod příslušným variabilním symbolem. V období Vánoc a jiných státních svátků si Poskytovatel vyhrazuje právo prodloužit dobu expedice až na 10 dnů.
 2. Objednávka bude expedována na základě uvedeného způsobu dopravy v objednávce.
 3. Neuhradí-li Objednatel ve lhůtě 14 dnů kupní cenu nebo vráti-li přepravce zásilku jako nedoručenou, má Poskytovatel právo odstoupit od smlouvy, přičemž kupní cena zážitku, pokud byla již z části nebo zcela uhrazena, je považována za smluvní pokutu.

Čl.6 - Čerpání a reklamace zážitku

 1. Objednatel musí vyčerpat zážitek nejpozději do 12 měsíců od data vystavení poukázky, neučiní-li tak zážitek propadne, bez následné kompenzace.
 2. Nejpozději v poslední den platnosti poukazu je možné požádat o prodloužení poukazu, a to za administrativní poplatek 1250,00 Kč. Na základě žádosti objednatele rozhodne poskytovatel o prodloužení platnosti poukazu, přičemž Poskytovatel není povinnen žádosti vyhovět. Pokud Poskytovatel vyhoví žádosti, poukaz se prodlužuje o dalších 6 měsíců na základě uhrazení administrativního polplatku, toto prodloužení je však možné pouze jednou. Poplatek musí být uhrazen nejpozději v poslední den platnosti poukazu. 
 3. Pouze Objednatel, který si od Poskytovatele zakoupil zážitek, má možnost bezplatně vyměnit zážitek, a to v době do 3 měsíců od data vystavení poukázky. Při výměně za levnější zážitek, nemá Objednatel nárok na rozdíl ceny, pouze může tento rozdíl uplatnit jako část kupní ceny jiného zážitku, který si vybere při výměně původního zážitku. Zážitek lze vyměnit pouze jednou.
 4. Objednatel má právo převést zážitek na třetí osobu, jakmile tak provede vzniká mu povinnost informovat tuto osobu/tyto osoby o právech a povinnostech vyplývajících ze smlouvy, zejména o postupu k uplatnění poukazu včetně lhůt pro rezevaci. Zároveň Objednateli vzniká povinnost informovat Poskytovatele o jménu a příjmení této osoby/ těchto osob. Příjemce služby má povinnost chránit údaje uvedené na poukázce před zneužitím. Poskytovatel nenese odpovědnost za zneužití těchto udajů.
 5. Příjemce služby je povinen obstarat si všechny potřebné dokumenty (občanský průkaz, pojištění,..) uvedené v popisu zážitku. Poskytovatel není odpovědný za škodu způsobenou v důsledku neúplnosti nebo neplatnosti dokumentů (např. propadnutí zážitku, bez možnosti nového termínu).
 6. V případě reklamace je Objednatel povinen Poskytovatele neprodleně informovat o vadě poskytnuté/poskytované služby a reklamovat ji, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od využití služby. Tyto vady musí být následně popsány a uveden kód poukázky, pomocí kterého byla služba čerpána. V případě reklamace v průběhu zážitku doporučujeme opatřit důkazy o vadném poskytování zážitku (např. fotografie, video,..). Pro případ reklamace doručeného poukazu platí výše uvedené.
 7. Reklamaci je možné uplatnit prostřednictvím e-mailu radovan@svetradovanek.cz  nebo písemě formou doporučeného dopisu na adresu Kurzova 2222/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5.
 8. Poskytovatel vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění. V případě zamítnutí reklamace vydá Poskytovatel písemné odůvodnění, které zašle Objednateli. Písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i e-mailová komunikace.
 9. V případě, že reklamace, kterou Objednatel řádně uplatnil, je oprávněnou reklamací, má právo na odstranění vad poskytované služby a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, kompenzaci, případně může od smlouvy odstoupit. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně poskytovatele služeb, má Objednatel služeb právo na vrácení uhrazené ceny služby.
 10. Každý příjemce nebo objednatel služby, který je zároveň spotřebitelem, je oprávněn se v případě neuznání reklamace, nebo jakéhokoliv jiného sporu s poskytovatelem služeb (tedy v případě, pokud se příjemce služby domnívá, že jej poskytovatel služeb poškodil nebo nedostál svým závazkům) obrátit na nezávislé centrum řešení spotřebitelských sporů České obchodní inspekce (ČOI) a zahájit bezplatný proces mimosoudního jednání. Podrobnosti o podmínkách a způsobu zahájení mimosoudního jednání naleznete na stránkách www.coi.cz nebo zde https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Čl.7 - Rezervace zážitku

 1. Objednatel musí rezervovat termín čerpání poukázky minimálně 60 dnů před koncem platnosti poukazu. Rezervace je možná prostřednictvím internetového rozhraní https://svetradovanek.cz/uplatnit-voucher/. Rezervace je platná až na základě potvrzení ze strany Poskytovatele. Poskytovatel si vyhrazuje 14 dní na zpracování rezervace a ověření proveditelnosti zážitku ze strany dodavatele. Rezervace, resp. zážitek musí být vyčerpán v období platnosti poukázky a s ohledem na proveditelnost zážitku, dle aktuální vytíženosti, ročního období a druhu konkrétního zážitku. Jestliže rezervace v požadovaný termín nebude možná, nabídne Poskytovatel Objednateli jiný nejbližší možný termín.
 2. V případě, že Objednatel neprovede rezervaci termínu čerpání zážitku nejpozději 60 dní před koncem její platnosti, ztrácí právo domáhat se na Poskytovateli poskytnutí služby.
 3. Storno rezervace ze strany Objednatele je možné nejpozději 7 dní před rezervovaným termínem, provede -li tak má nárok na rezervaci nového termínu. V opačném případě zážitek propadá.
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu termínu v případě, že nastanou technické potíže, nebude možno uskutečnit zážitek v závislosti na počasí nebo jiných nepředvídatelných podmínkách (vis maior). V tomto případě má Objednatel právo na sjednání nového termínu.
 5. Pro čerpání služby je nutné předložit poukázku na místě čerpání služby, neučiní-li tak zaniká nárok na čerpání služby bez možnosti náhradního termínu.
 6. Nedostaví-li se Objednatel včas na místo realizace zážitku bez předchozí omluvy, a to minimálně 7 dní předem, zaniká nárok na náhradní termín a zážitek propadá.
 7. Při zpoždění je nutné informovat Poskytovatele o předpokládané době zpoždění, a to ihned po zjištění, kdy lze očekávat zpoždění, neučiní-li tak zaniká nárok na náhradní termín a zážitek propadá.
 8. V případě čerpání univerzální poukázky, se rozdíl mezi poukazem a cenou služby nevrací. Z rozdílu je možné uhradit část kupní ceny dalšího zážitku, to platí pouze pro nákup zážitku při čerpání univerzálního poukazu.
 9. Podmínky v případě zakoupení leteckých zážitků:a) k letu se, prosím, dostavte minimálně 15 minut před plánovaným časem letu.b) letá se za příznivého počasí tj. musí být dobrá dohlednost, nesmí být silný vítr či hustý déšť. Pokud nejsou podmínky pro konání letu, let bude přeložen na náhradní termín. Let bude zrušen při mlze, silném dešti a sněžení, bouřce nebo silném větru nebo pokud bude takovéto počasí v cílové destinaci. Let také nebude možné uskutečnit, bude-li vzletová dráha pokrytá sněhem nebo podmáčená vodou.c) na let není nutné se nijak zvlášť připravovat. V letadle je možné fotografovat a pořizovat videonahrávky.d) v případě, že bude let zrušen kvůli špatnému počasí, let bude realizován v náhradním termínu.e) pokud se ke svému letu nedostavíte, ztrácíte nárok na vrácení peněz.f) Minimální věk pasažéra jsou 4 roky. Pro osoby mladší 10 let je nutný doprovod alespoň jedné dospělé osoby. Všichni pasažéři se musí být v rpběhu letu připoutáni bezpečnostním pásem. Objednatel je povinen předem informovat poskytovatele o přítomnosti dětí na palubě.g) Poskytovatel má právo změnit trasu letu a místo odletu z důvodu provozních změn na letišti a leteckých pravidel platných v době rezervace a realizace zážitku.h) Kupující nebo obdarovaný musí provést rezervaci nejpozději 60 dnů před ukončení platnosti jeho dárkového poukazu. V případě, že tak neučiní, dárkový poukaz pozbyde platnosti. Při zakoupení tohoto zážitku se kupující zavazuje informovat o této podmínce osobu, pro kterou je tento zážitek  určen.i) Celková doba letu je počítána od nastartování motoru letadla po jeho vypnutí. Celková doba letu tedy zahrnuje zahřívání motoru na zemi, pojíždění, vzlet, přistání a pojíždění zpět před hangár

Čl.8 - Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Poskytovatel má právo odstoupit od smlouvy v případě zrušení služby ze strany dodavatele. Objednateli tímto vzniká nárok na vrácení peněz nebo výměny služby v stejné cenové skupině.
 2. Poskytovatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že Objednatel poruší povinosti plynoucí z uzavřené smlouvy.
 3. Poskytovatel nenese odpovědnost za případnou škodu nebo újmu na zdraví způsobenou při čerpání zážitku. Součástí poskytovaných služeb není žádné pojištění.
 4. Poskytovatel má právo neuskutenit zážitek, dostaví-li se Objednatel ve stavu, ve kterém je zřejmé, že vykonání zážitku by ohrozilo jeho zdraví a bezpečnost nebo zdraví a bezpečnost ostatních. Výše uvedené platí i pro přerušení probíhajícího zážitku.
 5. U motoristických, leteckých a jiných zážitků, kde je zážitek poskytnut formou např. řízení motocyklů KTM, pilotem na zkoušku letounem CESSNA a podobných zážitků si Poskytovatel vyhrazuje právo na změnu značky. Např. motocykl KTM za BWM, YAMAHA, SUZUKI apod. anebo např. letoun CIRRUS nebo PIPER místo letounu CESSNA apod., a to bez nároku Objednatele na vrácení peněz.
 6. Poskytovatel je povinen dodat poukázku na základě uhrady plné kupní ceny, dle podmínek specifikovaných na internetovém portálu.
 7. Poskytovatel doručí poukázku do 14 dnů dle Objednatele zvolené metody při objednání služby, tzn. emailem, formou doporučeného dopisu nebo balíku. Uvedená lhůta neplatí při doručování do zahraničí.
 8. Poskytovatel neopovídá za pozdní doručení způsobené vis maior nebo doručovací společností.
 9. U osob mladších 18 let je požadovaný písemný souhlas zákoného zástupce nebo jeho doprovod.
 10. Objednatel odpovídá za způsobené škody během čepání služby, které způsobí Poskytovateli nebo jeho dodaveteli.
 11. Objednatel vystupující v pozici spotřebitele má právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
  1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
  3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
 12. Spotřebitel musí zaslat odstoupení na adresu sídla Světa Radovánek, tj. Kurzova 2222/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5 nebo na e-mailovou adresu radovan@svetradovanek.cz.
 13. Pro odstoupení od smlouvy jemožné využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je součástí těchto obchodních podmínek.
 14. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 15. Pokud odstoupíte od smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený, rovněž dárkové balení nelze vrátit). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.
 16. Není li v popisu zážitku uvedeno jinak, objednatel má po 14ti denní lhůtě od zakoupení právo odstoupit od smlouvy od momentu jejího uzavření do momentu rezervace zážitku v rámci platnosti poukazu a to pouze v případě, zaplatí-li Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50% z ceny zážitku, nejpozději však poslední den desátého měsíce od data zakoupení poukázky, tj. v poslední den, kdy je možné provést rezervaci zážitku.
 17. Každá změna (včetně administrativních) požadovaná ze strany Objednatele v souvislosti se zakoupeným dárkovým poukazem je zpoplatněna částkou 350,00 Kč, přičemž poplatek je splatný před realizací požadované změny.   
 18. Objednatel je povinen zaplatit kupní cenu objednané služby.
 19. Objednatel souhlasí s doručením faktury ve formátu PDF prostřednictvím v objednávce uvedené e-mailové adresy.
 20. Objednatel souhlasí se zasíláním nabídek nových zážitků na e-mail uvedený v objednávce a ukládáním cookies na jeho počítač.

Čl.9 - Zvláštní ustanovení

 1. V případě, že objednatel zvolí platbu poukázkou nebo poukázkami Sodexo Pass, objednatel nemá právo směnit poukázky za peníze a dále bere na vědomí, že se na poukázky nevrací z důvodu §6 odst. 9 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Dále objednatel bere na vědomí, že v případě platby poukázkami Sodexo Flexi Pass a/nebo cafeterií mojebenefity.cz není oprávněn požadovat výměnu zakoupeného zážitku za jiný.
 2. Přijímáme pouze platby v českých korunách. V případě zvolení platební podmínky bankovním převodem je objednatel povinen uhradit veškeré bankovní poplatky tak, aby poskytovateli byla na jeho účet připsána kupní cena v plné výši.
 3. V případě, že objednatel hradí poskytovateli formou poukázek vystavených třetí osobu (např. BENEFIT PLUS apod….), doba platnosti dárkového poukazu se zkracuje na platnost poukázky vystavené třetí osobou, maximálně však 12 měsíců od zakoupení zážitku.
 4. Poukázky vystavené třetí osobu není možné měnit za peníze nebo požadovat vrácení rozdílu mezi hodnotou poukázky a cenou objednaného zážitku.
 5. Seznam třetích osob – benefitních programů, od kterých akceptujeme poukázky včetně možností plateb, je uveden na našich stránkách www.svetradovanek.cz .
 6. Žádné slevy se nevztahují na nákupy, při kterých objednatel použije pro částečnou nebo celkovou úhradu zážitků body nebo výhody z benefitních programů třetích stran.
 7. O možnosti čerpání jednotlivých benefitních programů na jednotlivé zážitky se vždy informujte zasláním dotazu na e-mail: radovan@svetradovanek.cz .  
 8. Nabízené slevy není možné sčítat nebo jinak kombinovat s jinými slevami nebo akčními nabídkami nabízenými poskytovatelem.
 9. Slevy nelze uplatnit při čerpání univerzálního dárkového poukazu a zážitkového balíčku, který obsahuje více zážitků.
 10. V případě, že  objednatel uhradí kupní cenu jedním z benefitních systému, a to částečně nebo celou plnou cenu, objednatel nemá právo na vrácení peněžité částky. V tomto případě má právo pouze na poskytnutí jiného zážitku v maximální hodnotě původně objednané služby.
 11. Twisto: Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČ: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základě Twisto faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO “. V případě, že objednatel (kupující) využije službu „Twisto“ zprostředkovanou poskytovatelem (prodávajícím) a poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je objednatel (kupující) povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne, kdy  poskytovatl (prodávající) odeslal dárkový poukaz objednateli (kupujícímu). K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany objednatele (kupujícího), akceptací objednávky ze strany poskytovatele (prodávajícího) písemným potvrzením elektronickou poštou a úhradou objednaného zboží objednatelem (kupujícím) nebo využitím služby „Twisto“. Objednatel (kupující) souhlasí s tím, že vybráním služby Twisto a po následném schválení platby Twistem, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „TWISTO “.

Čl.10 - Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů e-shopu www.svetradovanek.cz

 1. Společnost Svět Radovánek s.r.o., se sídlem Kurzova 2222/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5, Česká Republika, IČO: 055 12 981, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 263907, provozující internetový portál www.svetradovanek.cz (dále jen „Svět Radovánek“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
 • jméno, příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • adresu/sídlo
 1. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a Světem Radovánek dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy. Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.
 2. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.
 3. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese radovan@svetradovanek.cz
 4. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.svetradovanek.cz užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
  • Základní funkčnosti webových stránek;
  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách.
  • Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
  • Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
  • Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek. 
  • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.  
  • Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
   • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Čl.11 - Závěrečná ustanovení

 1. Společnost Svět Radovánek s.r.o. jako provozovatel internetového portálu www.svetradovanek.cz prohlašuje, že nebude šířit svěřená osobní data a poskytovat je za účelem reklamy třetím osobám bez souhlasu vlastníka. Veškeré osobní údaje poskytnuté Objednatelem, za účelem objednání zážitku, uzavření smlouvy a jeho uskutenění, budou použity výhradně pro výše uvedené účely.
 2. Poskytovatel prohlašuje, že telefonické hovory mohou být nahrávány a monitorovány za účelem zkvalitnění služeb.
 3. Osobní údaje jsou uchovány v souladu s zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele a zákonem č. 101/2002 Sb., zákonem o ochraně osobních údajů.
 4. Objednatel prohlašuje, že se účastní zážitku na vlastní nebezpečí a odpovědnost, zároveň prohlašuje, že je zdravotně způsobilý.
 5. Fotografie a obrázky vystavené na internetovém portálu www.svetradovanek.cz jsou pouze ilustrativní.
 6. Zasláním objednávky souhlasí Objednatel s výše uvedenými obchodními podmínkami. Ostatní vztahy mezi Poskytovalem a Objednatelem, které nevyplývají z obchodních podmínek se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitelů, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.
 8. Případné spory mezi Světem Radovánek a Objednatelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Objednatel, který je rovněž spotřebitelem, může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde.

Čl.12 - Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Odesílatel: Jméno a příjmení:
Bydliště: (případně e-mail, tel. číslo):
Adresát:
Prodávající: Svět Radovánek s.r.o., Kurzova 2222/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 05512981
Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy
Dne ………. jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě ………… objednal zboží ……….., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč.
Objednané zboží jsem obdržel dne ………..
Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy
uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve
výši ………. Kč a ……… Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo …………….…. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.
V ………. dne ……….
Jméno a příjmení spotřebitele (podpis)
Přílohy: Doklad o koupi

Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 15.10.2019.