Níže uvedené obchodní podmínky (dále jen “OP”) upravují vztah mezi Poskytovatelem obchodní společností Svět Radovánek s.r.o., se sídlem Modřanská 409/68e, Modřany, Praha 4, PSČ 143 00, Česká Republika, IČO: 055 12 981, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 263907, provozující internetový portál www.svetradovanek.cz (dále jen “Poskytovatel”) a Objednatelem nebo příjemcem, který není totéž osobou jako Objednatel. Pro Objednatele i příjemce platí stejné právní vztahy ve vztahu k Poskytovateli, vyjma článku 6 odstvavec 2.

Čl.1 - Definice pojmů

 1. Objednatelem se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která má právo využívat služeb Poskytovatele na základě kupní smlouvy.
 2. Příjemcem služby je osoba, která má právo na základě kupní smlouvy čerpat zážitek nebo třetí osoba, na kterou bylo toto oprávnění (čerpat zážitek) převedeno.
 3. Poskytovatelem je společnost Svět Radovánek s.r.o., která přímo nebo prostřednictvím dodavatele poskytuje služby.
 4. Dodavetelem je osoba poskytující Poskytovateli služby určené třetím osobám.
 5. Službou (dále také zážitkem) se rozumí veškeré produkty nabízené na internetovém portálu www.svetradovanek.cz.
 6. Objednávkou na stránkách www.svetradovanek.cz se rozumí vyplnění internetového formuláře, určeného k zakoupení zážitku, a jeho odeslání Poskytovateli.
 7. Zážitkový certifikát (dále také poukázka nebo poukaz) má následující náležitosti, a to název zážitku, kód umožňující jeho čerpání a datum platnosti.
 8. Univerzální zážitkový certifikát má následující náležitosti, a to přesně danou hodnotu částky, kterou lze maximálně čerpat, kód umožňující jeho čerpání a datum platnosti.
 9. Prodejnou se rozumí komerční prostory na adrese Modřanská 409/68, Modřany, Praha 4, PSČ 143 00 (dále jen “Prodejna”).
  Provozní doba Prodejny je pondělí až pátek 9:00-12:00, 13:00-18:00. Poskytovatel si vyhrazuje změnu provozní doby.

Čl.2 - Předmět smlouvy

 1. Předmětem smlouvy je poskytnutí služeb nebo zajištění dodání služeb popsaných ve smlouvě (objednávce) Objednateli za předem stanovenou kupní cenu, kterou je Objednatel povinen uhradit ve stanovené lhůtě.

Čl.3 - Kupní smlouva

 1. Objednatel uzavře kupní smlouvu s Poskytovatelem prostřednictvím internetového portálu, pomocí telefonické komunikace, emailem nebo osobně na Prodejně.
 2. Kupní smlouva mezi Poskytovatelem a Objednatelem je uzavřena v okamžiku potvrzení Poskytovatelem o přijetí objednávky.
 3. V případě uzavření smlouvy na základě telefonické komunikace nebo prostřenictvím internetového portálu je potvrzení o přijetí zasláno Objednateli pomocí emailu.

Čl.4 - Kupní cena

 1. Kupní cena uvedená v objednávce je platná, neměnná a konečná. V případě požadavku doručení na předem určenou adresu bude k ceně zážitku připočtena cena dopravy. V případě zvolení dárkového balení bude k ceně zážitku připotena částka uvedená v objednávce. Cena dopravy i dárkového balení bude obsažena v souhrnu objednávky.
 2. V kupní ceně není zahrnuta doprava osob na místo konání zážitku.
 3. Celkovou čásku služby je možné uhradit pouze následujícími způsoby, a to bankovním převodem, platbou online nebo v hotovosti na prodejně. Při platbě bankovním převodem nese náklady transakce Objednatel.
 4. Celkovou částku je nutno uhradit v době určené pro její splatnost.
  Kupní smlouva je naplněna v okamžiku vyčerpání zážitku nebo uplynutí platnosti poukazu.

Čl.5 - Doručení

 1. Objednávka bude expedována nejpozději do 3 pracovních dnů od evidence platby na účtu. 115-3408740217/0100, pod příslušným variabilním symbolem.
 2. Objednávka bude expedována na základě uvedeného způsobu dopravy v objednávce.
 3. Osobní odběr je možný na prodejně, a to kdykoliv v pracovní době, avšak nejpozději do 14 dnů od objednání.
 4. Nevyzvedne-li Objednatel poukaz ve výše uvedené lhůtě nebo vráti-li přepravce zásilku jako nedoručenou, kupní smlouva se považuje za neplatnou, při čemž kupní cena zážitku je považována za smluvní pokutu za odstoupení od smlouvy.

Čl.6 - Čerpání a reklamace zážitku

 1. Objednatel musí vyčerpat zážitek do 12 měsíců od data vystavení poukázky, neučiní-li tak zážitek propadne, bez následné kompenzace. Nejpozději v poslední den platnosti poukazu je možné požádat o prodloužení platnosti poukazu za administrativní poplatek 500,00 Kč pro zážitky v ceně do 5.000,00 Kč, administrativní poplatek 1.000,00 Kč pro zážitky v cenovém rozpětí od 5.001,00 Kč do 9.999,00 Kč a administativní polatek 2.000,00 Kč pro zážitky v ceně od 10.000,00 Kč. Poukaz se prodlužuje na dalších 6 měsíců na základě uhrazení administrativního polplatku, toto prodloužení je však možné pouze jednou. Poplatek musí být uhrazen nejpozději v poslední den platnosti poukazu.
 2. Pouze Objednatel, který si od Poskytovatele zakoupil zážitek, má možnost bezplatně vyměnit zážitek, a to v době do 3 měsíců od data vystavení poukázky. Při výměně za levnější zážitek, nemá Objednatel nárok na rozdíl ceny, pouze může tento rozdíl uplatnit jako část kupní ceny jiného zážitku, který si vybere při výměně původního zážitku. Zážitek lze vyměnit pouze jednou.
 3. Objednatel má právo převést zážitek na třetí osobu, jakmile tak provede vzniká mu povinnost informovat tuto osobu/tyto osoby o právech a povinnostech vyplývajících ze smlouvy. Zároveň Objednateli vzniká povinnost informovat Poskytovatele o jménu a příjmení této osoby/ těchto osob. Příjemce služby má povinnost chránit údaje uvedené na poukázce před zneužitím. Poskytovatel nenese odpovědnost za zneužití těchto udajů.
 4. Příjemce služby je povinen obstarat si všechny potřebné dokumenty (občanský průkaz, pojištění,..) uvedené v popisu zážitku. Poskytovatel není odpovědný za škodu způsobenou v důsledku neúplnosti nebo neplatnosti dokumentů (např. propadnutí zážitku bez možnosti nového termínu).
 5. Příjemce služby je povinnen při rezervaci zaslat Poskytovateli sken dárkového poukazu v dostatečně čitelné kvalitě, neučiní -li tak nebude možné provést rezervaci zážitku.
 6. V případě reklamace je Objednatel povinen Poskytovatele neprodleně informovat o vadě poskytnuté/poskytované služby a reklamovat ji, nejpozději však do 7 kalendářních dnů od využití služby. Tyto vady musí být následně popsány a uveden kód poukázky, pomocí kterého byla služba čerpána. V případě reklamace v průběhu zážitku doporučujeme opatřit důkazy o vadném poskytování zážitku (např. fotografie, video,..). Pro případ reklamace doručeného poukazu platí výše uvedené.
 7. Reklamace musí být zaslána písemě formou doporučeného dopisu na adresu Modřanská 409/68e, Modřany, Praha 4, PSČ 143 00.
 8. Od doručení reklamace má Poskytovatel 30 dnů na zpracování a vyřízení. V případě zamítnutí reklamace vydá Poskytovatel písemné odůvodnění, které zašle Objednateli.

Čl.7 - Rezervace zážitku

 1. Objednatel musí rezervovat termín čerpání poukázky minimálně 60 dnů před koncem platnosti. Rezervace je možná prostřednictvím internetového rozhraní, emailu nebo na telefoním čísle 00420 777 120 339. Rezervace je platná až na základě potvrzení ze strany Poskytovatele. Poskytovatel si vyhrazuje 10 dní na zpracování rezervace a ověření proveditelnosti zážitku ze strany dodavatele. Rezervace musí být vyčerpána v období platnosti poukázky a s ohledem na proveditelnost zážitku, dle aktuální vytíženosti, ročního období a druhu konkrétního zážitku. Jestliže rezervace v požadovaný termín nebude možná, nabídne Poskytovatel Objednateli jiný nejbližší možný termín.
 2. Storno rezervace ze strany Objednatele je možné nejpozději 7 dní před rezervovaným termínem, provede -li tak má nárok na rezervaci nového termínu. V opačném případě zážitek propadá.
 3. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu termínu v případě, že nastanou technické potíže, nebude možno uskutenit zážitek v závislosti na počasí nebo jiných nepředvídatelných podmínkách (vis maior). V tomto případě má Objednatel právo na sjednání nového termínu.
 4. Pro čerpání služby je nutné předložit poukázku na místě čerpání služby, neučiní-li tak zaniká nárok na čerpání služby bez možnosti náhradního termínu.
 5. Nedostaví-li se Objednatel včas na místo realizace zážitku bez předchozí omluvy, a to minimálně 7 dnů u předem známých skutečností, zaniká nárok na náhradní termín a zážitek propadá.
 6. Při zpoždění je nutné informovat Poskytovatele o předpokládané době zpoždění, a to ihned po zjištění, kdy lze očekávat zpoždění, neučiní-li tak zaniká nárok na náhradní termín a zážitek propadá.
 7. V případě čerpání univerzální poukázky, se rozdíl mezi poukazem a cenou služby nevrací. Z rozdílu je možné uhradit část kupní ceny dalšího zážitku, avšak to platí pouze pro nákup zážitku při čerpání univerzálního poukazu.
 8. Podmínky v případě zakoupení leteckých zážitků:

  a) k letu se, prosím, dostavte minimálně 15 minut před plánovaným časem letu.

  b) letá se za příznivého počasí tj. musí být dobrá dohlednost, nesmí být silný vítr či hustý déšť. Pokud nejsou podmínky pro konání letu, let bude přeložen na náhradní termín. Let bude zrušen při mlze, silném dešti a sněžení, bouřce nebo silném větru nebo pokud bude takovéto počasí v cílové destinaci. Let také nebude možné uskutečnit, bude-li vzletová dráha pokrytá sněhem nebo podmáčená vodou.

  c) na let není nutné se nijak zvlášť připravovat. V letadle je možné fotografovat a pořizovat videonahrávky.

  d) na letišti v Praze – Letňanech si Vás na parkoviš před vchodem do areálu letiště vyzvedne pilot a vezme vás do letadla. U parkoviště jsou lavičky s výhledem na přistávající a startující letadla, kdyby bylo potřeba chvilku čekat.

  e) v případě, že bude let zrušen kvůli špatnému počasí, let bude realizován v náhradním termínu.

  f) pokud se ke svému letu nedostavíte, ztrácíte nárok na vrácení peněz.

  g) Minimální věk pasažéra jsou 4 roky. Pro osoby mladší 10 let je nutný doprovod alespoň jedné dospělé osoby. Všichni pasažéři se musí být v rpběhu letu připoutáni bezpečnostním pásem. Objednatel je povinen předem informovat poskytovatele o přítomnosti dětí na palubě.

Čl.8 - Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Poskytovatel má právo odstoupit od smlouvy v případě zrušení služby ze strany dodavatele. Objednateli tímto vzniká nárok na vrácení peněz nebo výměny služby v stejné cenové skupině.
 2. Poskytovatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že Objednatel poruší povinosti plynoucí z uzavřené smlouvy.
 3. Poskytovatel nenese odpovědnost za případnou škodu nebo újmu na zdraví způsobenou při čerpání zážitku. Součástí poskytovaných služeb není žádné pojištění.
 4. Poskytovatel má právo neuskutečnit zážitek, dostaví-li se Objednatel ve stavu, ve kterém je zřejmé, že vykonání zážitku by ohrozilo jeho zdraví a bezpečnost nebo zdraví a bezpečnost ostatních. Výše uvedené platí i pro přerušení probíhajícího zážitku.
 5. Poskytovatel je povinen dodat poukázku na základě uhrady plné kupní ceny, dle podmínek specifikovaných na internetovém portálu.
 6. Poskytovatel doručí poukázu do 14 dnů dle Objednatele zvolené metody při objednání služby, tzn. emailem, formou doporučeného dopisu nebo balíku nebo bude k dispozici k vyzvednutí na prodejně.
 7. Poskytovatel neodpovídá za pozdní doručení způsobené vis maior.
 8. U osob mladších 18 let je požadovaný písemný souhlas zákoného zástupce nebo jeho doprovod.
 9. Objednatel odpovídá za způsobené škody během čerpání služby, které způsobí Poskytovateli nebo jeho dodaveteli.
 10. Není li v popisu zážitku uvedeno jinak, objednatel má po 14ti denní lhůtě od zakoupení právo odstoupit od smlouvy od momentu jejího uzavření do momentu rezervace zážitku v rámci platnosti poukazu a to pouze v případě, že zaplatí-li poskytovateli smluvní pokutu ve výši 25% z ceny zážitku (administrativní poplatky vynaložené v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy). 
 11. Objednatel je povinen zaplatit kupní cenu objednané služby.
 12. Objednatel souhlasí s doručením faktury ve formátu PDF prostřednictvím uvedené emailové adresy.
 13. Objednatel souhlasí se zasíláním nabídek nových zážitků na e-mail uvedený v objednávce a ukládáním cookies na jeho počítač.

Čl.9 - Zvláštní ustanovení

 1. V případě, že objednatel zvolí platbu poukázkou nebo poukázkami Sodexo Pass, objednatel nemá právo směnit poukázky za peníze a dále bere na vědomí, že se na poukázky nevrací z důvodu §6 odst. 9 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Dále objednatel bere na vědomí, že v případě platby poukázkami Sodexo Flexi Pass a/nebo cafeterií mojebenefity.cz není oprávněn požadovat výměnu zakoupeného zážitku za jiný.
 2. Přijímáme pouze platby v českých korunách. V případě zvolení platební podmínky bankovním převodem je objednatel povinen uhradit veškeré bankovní poplatky tak, aby poskytovateli byla na jeho účet připsána kupní cena v plné výši.
 3. V případě, že objednatel hradí poskytovateli formou poukázek vystavených třetí osobu (např. BENEFIT PLUS apod….), doba platnosti dárkového poukazu se zkracuje na platnost poukázky vystavené třetí osobou, maximálně však 12 měsíců od zakoupení zážitku.
 4. Poukázky vystavené třetí osobu není možné měnit za peníze nebo požadovat vrácení rozdílu mezi hodnotou poukázky a cenou objednaného zážitku.
 5. Seznam třetích osob – benefitních programů, od kterých akceptujeme poukázky včetně možností plateb, je uveden na našich stránkách www.svetradovanek.cz .
 6. Žádné slevy se nevztahují na nákupy, při kterých objednatel použije pro částečnou nebo celkovou úhradu zážitků body nebo výhody z benefitních programů třetích stran.
 7. O možnosti čerpání jednotlivých benefitních programů na jednotlivé zážitky se vždy informujte zasláním dotazu na e-mail: [email protected] .  
 8. Nabízené slevy není možné sčítat nebo jinak kombinovat s jinými slevami nebo akčními nabídkami nabízenými poskytovatelem.
 9. Slevy nelze uplatnit při čerpání univerzálního dárkového poukazu a zážitkového balíčku, který obsahuje více zážitků.
 10. V případě, že  objednatel uhradí kupní cenu jedním z benefitních systému, a to částečně nebo celou plnou cenu, objednatel nemá právo na vrácení peněžité částky. V tomto případě má právo pouze na poskytnutí jiného zážitku v maximální hodnotě původně objednané služby.
 11. Twisto: Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČ: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základě Twisto faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO “. V případě, že objednatel (kupující) využije službu „Twisto“ zprostředkovanou poskytovatelem (prodávajícím) a poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je objednatel (kupující) povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne, kdy  poskytovatl (prodávající) odeslal dárkový poukaz objednateli (kupujícímu). K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany objednatele (kupujícího), akceptací objednávky ze strany poskytovatele (prodávajícího) písemným potvrzením elektronickou poštou a úhradou objednaného zboží objednatelem (kupujícím) nebo využitím služby „Twisto“. Objednatel (kupující) souhlasí s tím, že vybráním služby Twisto a po následném schválení platby Twistem, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „TWISTO “.

Čl.10 - Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů e-shopu www.svetradovanek.cz

 1. Společnost Svět Radovánek s.r.o., se sídlem Modřanská 409/68e, Modřany, Praha 4, PSČ 143 00, Česká Republika, IČO: 055 12 981, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 263907, provozující internetový portál www.svetradovanek.cz (dále jen „Svět Radovánek“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
 • jméno, příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • adresu/sídlo
 1. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a Světem Radovánek dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy. Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.
 2. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.
 3. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese [email protected]
 4. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.svetradovanek.cz užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
   • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
   • Základní funkčnosti webových stránek.
  • Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
  • Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
  • Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek. 
  • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.  
  • Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
   • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Čl.11 - Závěrečná ustanovení

 1. Společnost Svět Radovánek s.r.o. jako provozovatel internetového portálu www.svetradovanek.cz prohlašuje, že nebude šířit svěřená osobní data a poskytovat je za účelem reklamy třetím osobám bez souhlasu vlastníka. Veškeré osobní údaje poskytnuté Objednatelem, za účelem objednání zážitku, uzavření smlouvy a jeho uskutenění, budou použity výhradně pro výše uvedené účely.
 2. Poskytovatel prohlašuje, že telefonické hovory mohou být nahrávány a monitorovány za účelem zkvalitnění služeb.
 3. Osobní údaje jsou uchovány v souladu s zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele a zákonem č. 101/2002 Sb., zákonem o ochraně osobních údajů.
 4. Objednatel prohlašuje, že se účastní zážitku na vlastní nebezpečí a odpovědnost, zároveň prohlašuje, že je zdravotně způsobilý.
 5. Fotografie a obrázky vystavené na internetovém portálu www.svetradovanek.cz jsou pouze ilustrativní.
 6. Zasláním objednávky souhlasí Objednatel s výše uvedenými obchodními podmínkami. Ostatní vztahy mezi Poskytovalem a Objednatelem, které nevyplývají z obchodních podmínek se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitelů, ve znění pozdějších předpisů.

Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 10.12.2016.